Welcome.US | Other Communities Connect
For Cubans, Haitians, Nicaraguans, Venezuelans seeking sponsors

For Cubans, Haitians, Nicaraguans, Venezuelans seeking sponsors

Beware of fraud and scams: The Welcome Connect is a free platform - there is no fee associated with registering or using the Welcome Connect platform, nor is there a fee to file the humanitarian parole application (Form I-134A) with USCIS. Welcome.US will never ask you to pay to access the platform as either a sponsor or beneficiary or grant anyone preferential access based on a fee. Do not pay money to anyone who claims they can help you find a sponsor on Welcome Connect for a fee.

Our Welcome Connect platform, where those seeking refuge can find a sponsor for the Process for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans humanitarian program, is now open to Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans. To ensure both sponsors and beneficiaries are able to make successful connections, registration on Welcome Connect will be ongoing on a limited and scheduled basis. Previously, registration was open on the 15th of each month at a designated time until the threshold was reached, upon which registration would close until the following month. Due to the substantially higher need encountered this month, we are now re-evaluating our process and may introduce changes moving forward. Please check back here for updates in the coming weeks.
Learn more about sponsorship through our bilingual FAQs, tutorials, guides, and factsheets on our Welcome Sponsorship Hub.

For more information about the Process for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans, please visit the USCIS website.

Tenga cuidado con el fraude y las estafas: Welcome Connect es una plataforma gratuita, no existe un cargo asociado con el registro o el uso de la plataforma de Welcome Connect, tampoco existe un cargo por la presentación de la solicitud de permiso de permanencia temporal "parole" humanitario (formulario I-134A) ante USCIS. Welcome.US nunca le pedirá que realice un pago para acceder a la plataforma, ya sea como persona de apoyo (patrocinador) o beneficiario, ni otorgará acceso preferencial tomando como base el pago de una tarifa. No le pague dinero a nadie que afirme poder ayudarle a encontrar a una persona de apoyo (patrocinador) en Welcome Connect a cambio de un pago

Nuestra plataforma de Welcome Connect, en la que aquellos que buscan refugio pueden encontrar a un(a) patrocinador(a) para el programa humanitario Proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, ahora está abierta para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Para garantizar que tanto los patrocinadores como los beneficiarios pueden establecer conexiones exitosas, el registro en Welcome Connect será continuo, limitado y programado. Anteriormente, el registro se abría el día 15 de cada mes en un horario designado hasta alcanzar el límite, y entonces se cerraba el registro hasta el mes siguiente. Debido a la mayor necesidad encontrada este mes, ahora estamos reevaluando nuestro proceso y es posible que introduzcamos cambios en el futuro. Vuelva a consultar aquí para obtener actualizaciones en las próximas semanas.

Obtenga más información sobre el patrocinio a través nuestras preguntas frecuentes, tutoriales, guías y fichas informativas bilingües, en nuestro Welcome Sponsorship Hub (Centro de patrocinio).

Para más información sobre el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, visite el sitio web del USCIS.

Fè atansyon ak fwod ak eskrokri: Welcome Connect la se yonplatfòmgratis - pa gen okenn frè ki asosye ak enskripsyon oswa itilizasyon platfòm Welcome Connect la, ni pa gen yon frè pou depoze aplikasyon pou libète sou kondisyon imanitè (Fòm I-134A) nan USCIS. Welcome.US pap janm mande w pou w peye pou w jwenn aksè nan platfòm la swa kòm yon esponsò oswa kòm yon benefisyè oswa bay nenpòt moun aksè preferansyèl ki baze sou yon frè. Pa peye lajan bay okenn moun ki di ke yo ka ede w jwenn yon esponsò sou Welcome Connect pou peye yon frè.

Platfòm Welcome Connect nou an, kote moun k ap chèche refij yo ka jwenn yon parenn (esponsò) pou pwosesis nan pwogram imanitè pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen ak Venezyelyen yo, ouvè kounye a pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen ak Venezyelyen. Pou asire ke parenn ak benefisyè yo kapab konekte ak siksè, enskripsyon sou Welcome Connect ap kontinye sou yon baz limite ak pwograme. Anvan sa, enskripsyon yo te louvri sou 15 nan chak mwa nan yon tan deziyen jiskaske limit la te rive nan, epi Lè sa a, enskripsyon ta fèmen jiska mwa ki vin apre a. Akòz bezwen sibstansyèlman pi wo nou te rankontre mwa sa a, kounye a n ap re-evalye pwosesis nou an epi nou ka prezante chanjman nan pwosesis enskripsyon an. Tanpri tcheke isit la pou mizajou nan semèn kap vini yo.


Aprann plis enfòmasyon sou parennaj atravè FAQ (Kesyon yo Souvan Poze) bileng nou yo, leson patikilye, gid, ak fich enfòmasyon sou Welcome Sponsorship Hub (Byenvini nan Sant Parenaj) nou an.

Pou plis enfòmasyon sou Pwosesis pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen, ak Venezyelyen, tanpri vizite sit entènèt USCIS la.