Welcome.US | Other Communities Connect
For Cubans, Haitians, Nicaraguans, Venezuelans seeking sponsors

For Cubans, Haitians, Nicaraguans, Venezuelans seeking sponsors

Thank you for your interest in connecting to potential sponsors in the United States through Welcome.US.


While the Welcome Connect team works to expand the platform to support sponsor matches for Process for Cubans, Haitians, Nicaraguans, Venezuelans and future sponsorship programs, we are partnering with aid organizations in Mexico to identify vulnerable families in need of a sponsor to find safety and refuge in the United States.


Learn more about sponsorship through our bilingual FAQs, tutorials, guides, and factsheets on our Welcome Sponsorship Hub.


For more information about the Process for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans, please visit the USCIS website.*********

Gracias por su interés en contactar con posibles patrocinadores en Estados Unidos a través de Welcome.US.

Mientras el equipo de Welcome Connect trabaja para ampliar la plataforma con el fin de respaldar las correspondencias de patrocinadores para el proceso de cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y futuros programas de patrocinio, nos estamos asociando con organizaciones de asistencia en México para identificar a las familias vulnerables que necesitan un patrocinador, a fin de encontrar seguridad y refugio en los Estados Unidos.

Obtenga más información sobre el patrocinio a través nuestras preguntas frecuentes, tutoriales, guías y fichas informativas bilingües, en nuestro Welcome Sponsorship Hub (Centro de patrocinio).

Para más información sobre el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, visite el sitio web del USCIS.*********Mèsi pou enterè w genyen pou konekte ak esponsò potansyèl ozetazini sou Welcome.US.

Pandan ekip Welcome Connect la ap travay pou elaji platfòm la pou sipòte match ki patwone pou Pwosesis pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen, Venezyelyen ak pwochen pwogram parennaj, n ap fè patenarya ak òganizasyon èd nan Meksik pou idantifye fanmi vilnerab ki bezwen yon esponsò pou jwenn sekirite ak refij nan Etazini.

Aprann plis enfòmasyon sou parennaj atravè FAQ (Kesyon yo Souvan Poze) bileng nou yo, leson patikilye, gid, ak fich enfòmasyon sou Welcome Sponsorship Hub (Byenvini nan Sant Parenaj) nou an.

Pou plis enfòmasyon sou Pwosesis pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen, ak Venezyelyen, tanpri vizite sit entènèt USCIS la.